Phải học cách tiếp thu các kiến thức quý báu từ đồng nghiệp. Đừng vì là nhân viên mới, hoặc muốn lấy lòng người khác…