Phải học cách tiếp thu các kiến thức quý báu từ đồng nghiệp. Đừng vì là nhân viên mới, hoặc muốn lấy lòng người khác…

Phải học cách tiếp thu các kiến thức quý báu từ đồng nghiệp. Đừng vì là nhân viên mới, hoặc muốn lấy lòng người khác mà khi họ mở lời việc gì bạn cũng làm.

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/92406

https://bigpicture.net/users/sol-la

https://yolotheme.com/forums/users/solla

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/solla/

https://git.tchncs.de/snippets/4145

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1025266/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1055387/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1024576/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/984099/Default.aspx

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/anhdai/home/-/blogs/do-trung-duong-tap-doan-vicky-o-dau

http://scratch.icm.edu.pl/web/khoidau/home/-/asset_publisher/KZEdq0tFtg2a/blog/do-trung-duong-viking-tham-gia-tu-thien

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/huongthao/home/-/blogs/6-thang-lien-tuc-doc-tin-tuc-ve-d

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/duyanh/home/-/blogs/do-trung-duong-lua-dao-la-sai-su-that

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/giakiet/home/-/blogs/do-trung-duong-va-cac-tin-tuc-lien-quan/

https://www.turnkeylinux.org/user/478592

Kontakt:
Pełna nazwa:sol la
Lokalizacja:Hanol, Poland