Obowiązek raportowania do Urzędu Marszałkowskiego

sobota, 2 marzec 13, 19:00

Witam, przypominam właścicielom firm działających w Polsce o obowiązku raportowania ilości przekazania odpadów (azbest) do Urzędu Marszałkowskiego do 15 marca za poprzedni rok.


Większość z państwa wypełnia.

Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów

Dane o posiadaczu odpadów

Rok sprawozdawczy

Posiadacz odpadów2)

Nr rejestrowy3)

Adres posiadacza odpadów4)

Województwo

Miejscowość

Telefon służbowy

Faks służbowy5)

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NIP5)

REGON5)

Rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD6)

Wypełniono i załączono
działy, tabele:

1

tabela A

tabela B

2

3

4

5

tabela A

tabela B

tabela C

6

tabela A

tabela B

7

8

9

10a

tabela A

tabela B

Łączna liczba załączników

Dane osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie danych

Imię

Nazwisko

Telefon służbowy5)

Faks służbowy5)

E-mail służbowy5)

Data

Podpis sporządzającego

Podpis i pieczątka posiadacza odpadów

Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7)

oraz

Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów12)

Lp.

Kod odpadĂłw13)

Rodzaj odpadów13)

Masa wytworzonych odpadów [Mg]14)

masa odpadów

sucha masa odpadówKomentarze