Masz firmę chcesz usuwać azbest ?

piątek, 7 październik 11, 21:25

Masz firmę chcesz usuwać azbest ?

Właściciele nieruchomości mają coraz większy problem z zalegającym u nich azbestem.
Przepisy nakazują dokonywanie inwentaryzacji i oceny a także przeprowadzanie pomiarów powietrza praktycznie co roku. Dlatego coraz więcej zarządców tych budynków postanawia go jak najszybciej usunąć.
Firma, która chce usuwać azbest z obiektów musi mieć zatwierdzony program gospodarki odpadami i posiadać stosowną decyzję z urzędu marszałkowskiego właściwego do głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto pracodawca i pracownicy muszą przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpiecznego usuwanie azbestu i posiadać stosowne zaświadczenia. Należy także pamiętać, ze pracownicy muszą też posiadać zaświadczenia lekarskie o przeciwwskazaniu do wykonywani pracy na stanowisku dekarza, gdzie występuje zagrożenie utraty zdrowia wywołane emisją azbestu do środowiska pracy.
Trzeba też pamiętać, że trzeba spełnić wynikający z przepisów BHP obowiązek sporządzenia oceny on
click="//www.ekademia.pl/ebook/NK290631140?t=1&utm_source=&utm_medium=blog&utm_term=ryzyka&utm_content=slowo_1&utm_campaign=ContextAd'); return false" href="http://www.ekademia.pl/ebook/NK290631140" target="_blank">ryzyka onclick="//www.ekademia.pl/ebook/NK474345814?t=1&utm_source=&utm_medium=blog&utm_term=zawodowego&utm_content=slowo_0&utm_campaign=ContextAd'); return false" href="http://www.ekademia.pl/ebook/NK474345814" target="_blank">zawodowego. Pracownicy muszą potwierdzić na piśmie, że zapoznali się z ryzykiem zawodowym a pracodawca musi pamiętać aby go aktualizować i przeprowadzać pomiary w środowisku pracy pracowników.
Na pracodawcy spoczywa także obowiązek rejestracji czynników rakotwórczych i mutagennych do czego azbest kwalifikuje się zupełnie.
Przed przystąpieniem do pracy inwestor lub upoważniona osoba zgłasza do nadzoru budowlanego minimum miesiąc przed zamiar przeprowadzenia usuwania azbestu z podaniem daty rozpoczęcia i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.
Pracodawca opracowuje BIOZ oraz instrukcje bezpiecznego usuwania azbestu i przystępuje dopiero do usuwania w wyznaczonym terminie jeżeli nadzór budowlany nie wnosił sprzeciwu. Po ułożeniu i zabezpieczeniu poprzez owinięcie go folią bądź zacementowaniu w przypadku azbestu miękkiego oraz oznakowaniu można przekazać go przekazać specjalistycznej firmie transportowej zajmującej się transportem odpadów niebezpiecznych z oznakowanym samochodem (ADR) i kodem odpadów 9 z kierowcą z uprawnieniami albo też samemu po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Starostwa Powiatowego na transport odpadów niebezpiecznych zawieść go na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zapraszamy na 800000">kurs e-leringowy usuwanie azbestu dla właścicieli firm i osób kierujących  pracownikami http://www.ekademia.pl/szkolenie/praca_z_azbestem

szkolenie wstępne dla pracowników - usuwanie azbestu
szkolenie okresowe dla pracowników - usuwanie azbestu

Komentarze