Nếu muốn đặt ra mục tiêu hoàn thành trong tháng tới thì ông sẽ liên tục đốc thúc nhân viên của mình cố gắng để đạt…