Nếu muốn đặt ra mục tiêu hoàn thành trong tháng tới thì ông sẽ liên tục đốc thúc nhân viên của mình cố gắng để đạt…

Nếu muốn đặt ra mục tiêu hoàn thành trong tháng tới thì ông sẽ liên tục đốc thúc nhân viên của mình cố gắng để đạt được. Chủ tịch Vicky có dáng người nhỏ nhắn nhưng khuôn mặt sáng. Toát lên dáng vẻ của một con người thành công và đức độ.


http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/504117/Default.aspx

https://speakerdeck.com/jukuu

https://ccskills.org.uk/network/profile/31130

http://noxiousroleplay.nn.pe/showthread.php?tid=101275

http://100trucspour.forumcrea.com/viewtopic.php?pid=129493


https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/139441

http://www.bakespace.com/members/profile/samello/803669/

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/86797

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/141008

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1472202

https://git.noc.ruhr-uni-bochum.de/snippets/317

https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/odont/user/viewPublicProfile/99243

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/315892

https://ojs.hh.se/index.php/JISIB/user/viewPublicProfile/140583

http://the-independent-george.23207.n7.nabble.com/Khong-bi-t-ai-co-th-ngh-ra-c-chuy-n-Trung-D-ng-Viking-l-a-o-trong-khi-uy-tin-c-a-ong-l-n-nh-v-y-td766.html

Kontakt:
Pełna nazwa:ju kuu
Lokalizacja:Hanoi, France