Bán kính bảo vệ của vòi sprinkler hay bán kính đầu phun sprinkler (tyco sprinkler coverage area) là thông số quan trọng khi sử dụng…

Bán kính bảo vệ của vòi sprinkler hay bán kính đầu phun sprinkler (tyco sprinkler coverage area) là thông số quan trọng khi sử dụng đầu sprinkler để bảo vệ cho công trình. Dựa vào bán kính sprinkler sẽ có được diện tích bảo vệ của nó, từ đó tùy vào diện tích của khu vực cần bảo vệ sẽ tính toán ra số lượng vòi phun cần sử dụng để bảo vệ cho toàn bộ khu vực.

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=pinpim&blogentry_id=64364

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/unexterna/

https://www.drupalgovcon.org/user/75816

https://support.themecatcher.net/forums/users/unexterna

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111362/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/64702/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/71278/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/71392/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/71434/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/71547/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/71941/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/71970/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/72289/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/72402/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/72414/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/72602/Default.aspx

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/5527

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/5571

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/5600

http://git.newslab.iith.ac.in/snippets/5739

http://islandmix.com/backchat/threads/sprinkler-tyco.272069/

http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/UserId/67429/Default.aspx

http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/UserId/67543/Default.aspx

http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/67952/Default.aspx

http://kodeforest.net/wp-demo/disaster-relief/community/profile/bangem/

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/userId/46901/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/46937/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/46951/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/47979/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/47988/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/48001/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/48019/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/48032/Default.aspx

http://mdr-inc.com/userprofile/tabid/43/userid/48065/default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/48076/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/49189/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/49350/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/49542/Default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51555/Default.aspx

http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/273859

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/bangem/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/betrin/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/cheldine/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/chikohamu/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/lion/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/louisnguyen/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/mandag/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/margina/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/reexport/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/sainrice/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/subashik/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/tepidnesses/

http://riosabeloco.com/User-Profile/UserId/143572

http://riosabeloco.com/User-Profile/userId/143723

http://gitlab.sleepace.com/snippets/3903

Kontakt:
Pełna nazwa:unexter na
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam