Tonneau Cap (chẳng hạn như GM Tonneau Cap) được làm bằng da, vinyl hoặc các vật liệu mềm khác được sử dụng để kiểm soát an…