Đỗ Trùng Dương việc ưu tiên khách hàng rất quan trọng Vicky Group phải ưu tiên khách hàng và nhà đầu tư cũ để sống sót qua…