Caravan là chương trình thiện nguyện ý nghĩa, đã được chính các thành viên CLB Doanh Nhân 2030 trong đó có ông Đỗ Trùng Dương…

Caravan là chương trình thiện nguyện ý nghĩa, đã được chính các thành viên CLB Doanh Nhân 2030 trong đó có ông Đỗ Trùng Dương xây thư viện, tạo nên nhiều giá trị lớn lao. Đây là dự án đã được triển khai thực hiện nhiều lần trên phạm vi toàn quốc nhằm hỗ trợ, cải thiện và nâng cao đời sống xã hội, đại diện cho tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của hàng ngũ doanh nhân trẻ hiện nay.

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91822

https://www.midi.org/forum/profile/32597-thosan

http://new.sea-isle-city.nj.us/user-profile.aspx?userid=472519

https://source.joinmastodon.org/snippets/1294

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3624

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/35083

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22517

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22701

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/36315

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/35205

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/34577

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/35199

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/35225

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22984

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/33392

Kontakt:
Pełna nazwa:tho san
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam