Tuy có lắp đặt hệ thống chữa cháy đầu sprinkler nhưng cũng mỗi người chúng ta cũng nên cần thiết tham gia và bảo vệ, cẩn…