Chuyen nha, chuyen van phong tron goi Thanh Hung - Tong dai duy nhat 18000033