Một phần tin tức thật giả lẫn lộn là do sự quản lý của cơ quan các tổ chức làm nhiệm vụ giám sát Internet chưa được…

Một phần tin tức thật giả lẫn lộn là do sự quản lý của cơ quan các tổ chức làm nhiệm vụ giám sát Internet chưa được thỏa đáng. Cơ quan chức năng kiểm soát internet chặt chẽ đến đâu cũng sẽ có những phương pháp để vượt qua. Việc đăng thông tin lên một website hiện nay không cần phải có quá nhiều giấy tờ, ai cũng có thể làm tác giả cho câu chuyện của mình. Câu chuyện với lời văn và cách viết lôi cuốn này có thể là thật hoặc có thể là giả, không ai có thể kiểm chứng được.

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/hinhelip

https://speakerdeck.com/concachep

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/41053/Default.aspx

https://www.webmasterpro.de/user/concachep/

https://suneido.com/forums/users/growlight/

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/66638

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/70268

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/70331

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/70499

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/80606

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/70397

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/71348

https://www.recepti.com/profile/view/61169

https://www.recepti.com/profile/view/61213

https://www.recepti.com/profile/view/61200

Kontakt:
Pełna nazwa:tau rus
Lokalizacja:VietNam, Vietnam