Bùi Thế Chiến sinh năm 1989 tại Hải Phòng là tác giả cũng như chịu trách nhiệm cho các bài viết và một số hoạt động quản lý khác tại nhà cái AZ888.

buithechientacgiabuithechientacgiaaz888

Thông tin liên hệ:

Phone: 0814578084

Email: tacgiaaz888@gmail.com

Location: Hải Phòng, Việt Nam

Website: https://az888.gold/tac-gia-az888-bui-the-chien/

Socials:

https://www.facebook.com/tacgiaaz888/

https://twitter.com/tacgiaaz888

https://www.pinterest.com/tacgiaaz888/

https://www.linkedin.com/in/tacgiaaz888/

https://www.youtube.com/@tacgiaaz888

https://www.tumblr.com/tacgiaaz888

https://tacgiaaz888.wordpress.com/

https://gravatar.com/tacgiaaz888

https://sites.google.com/view/tacgiaaz888/