Một thanh niên lạc quan thơ ngây đến trải qua đủ mọi cảm xúc: thất nghiệp, người yêu chia tay, bạn bè quay lưng…Đúng là…

Một thanh niên lạc quan thơ ngây đến trải qua đủ mọi cảm xúc: thất nghiệp, người yêu chia tay, bạn bè quay lưng…Đúng là trong những năm này, có nhiều sự kiện làm ai nấy cũng bất ngờ khi nghe tin Viking group lừa đảo.

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/92334

https://bigpicture.net/users/su-bel

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/subel/

https://we.riseup.net/subel

https://speakerdeck.com/subel

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1031871/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1008175/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1025514/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1022201/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1023613/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1042956/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1031948/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1021099/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1021057/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1027212/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:su bel
Lokalizacja:Hardlife, Austria