Phân tích những chiến lược đẩy mạnh quảng bá để hạn chế sụt giảm do sự gián đoạn trong nhu cầu chi ngân sách từ phía…