Vòi phun sprinkler cần một ít thời gian để ống thủy tinh vỡ hoặc mối hàn nóng chảy từ lúc nhiệt độ đạt ngưỡng kích…

Vòi phun sprinkler cần một ít thời gian để ống thủy tinh vỡ hoặc mối hàn nóng chảy từ lúc nhiệt độ đạt ngưỡng kích hoạt và tiếp tục tăng lên được gọi là thời gian phản ứng (RTI-Response Time Index), có giá trị từ 35 m1/2s1/2 đến 250 m1/2s1/2. Đầu chữa cháy sprinkler có giá trị RTI nhỏ là loại đầu phản ứng nhanh.

https://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512655/Default.aspx

https://storium.com/user/pingi1

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/pingi/

https://www.drupalgovcon.org/user/75761

https://support.themecatcher.net/forums/users/pingi

https://www.divephotoguide.com/user/chikohamu/

https://www.divephotoguide.com/user/lion

https://www.divephotoguide.com/user/reexport

https://www.divephotoguide.com/user/sainrice

https://www.drupalgovcon.org/user/41581

https://www.drupalgovcon.org/user/44116

https://www.drupalgovcon.org/user/44116

https://www.ekademia.pl/u/banhquy

https://www.ekademia.pl/u/caonguyen

https://www.ekademia.pl/u/hondisar

https://www.ekademia.pl/u/hondisar

https://www.ekademia.pl/u/honnhien

https://www.ekademia.pl/u/kanamits

https://www.ekademia.pl/u/kirakira

https://www.ekademia.pl/u/lion

https://www.ekademia.pl/u/moitinh

https://www.ekademia.pl/u/reexport

https://www.ekademia.pl/u/sainrice

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2365047

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2368547

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2368547

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2380154

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2380659

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2380672

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2380886

https://www.evilmadscientist.com/forums/users/betrin/

https://www.evilmadscientist.com/forums/users/lion96/

https://www.evilmadscientist.com/forums/users/reexport/

https://www.evilmadscientist.com/forums/users/sainrice/

https://www.lamaisondelavachequirit.com/forums/parti**nt/betrin/

https://www.lamaisondelavachequirit.com/forums/participant/reexport/

https://www.lamaisondelavachequirit.com/forums/participant/sainrice/

https://www.midi.org/forum/profile/28575-khoailang

https://www.simsync.de/community/profile/lion/

https://www.simsync.de/community/profile/reexport/

https://www.spyropress.com/forums/users/betrin/

https://www.spyropress.com/forums/users/kanamits/

https://www.spyropress.com/forums/users/lion96/

https://www.spyropress.com/forums/users/prestes/

https://www.spyropress.com/forums/users/reexport/

https://www.spyropress.com/forums/users/sainrice/

https://www.stem.org.uk/user/960028/dau-phun-sprinkler-tyco-chinh-hang

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41271-amlong/?tab=field_core_pfield_21

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41495-tetdoanvien/?tab=field_core_pfield_21

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41674-caonguyen/?tab=field_core_pfield_21

https://www.uni-collect.com/uniwebsite/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/707403/Default.aspx

https://www.uni-collect.com/uniwebsite/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/707528/Default.aspx

https://www.uni-collect.com/uniwebsite/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/711132/Default.aspx

https://communities.bentley.com/members/3b090423_2d00_66a5_2d00_4944_2d00_89cc_2d00_c4abc9a4eaab

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1535537

Kontakt:
Pełna nazwa:pin gi
Lokalizacja:hà nội, Poland