Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương Người Truyền Nhiệt Huyết Cho Doanh Nhân Trẻ 01 - Nhiều năm qua, Giải thưởng doanh nhân trẻ thành…