Nón bảo hiểm quảng cáo dành cho trẻ em thành phố Hồ Chí Minh Các logo được in lên nón bảo hiểm quảng cáo cần được phát…