Huong dan dang ky 3G Mobifone: https://4gmobifone.vn/dang-ky-3g-mobifone.html