Mọi chuyện chẳng có gì đáng kể khi chồng tôi tự dưng muốn thay dụng cụ phòng chống hỏa hoạn thông thường thành dàn đầu…