Tuỳ chủng loại mà nhà sản xuất sử dụng là hiếu khí hay kị khí mà từng sản phẩm sẽ có hướng dẫn cách “kích hoạt”…