Tổng kết và tri ân các tổ chức, doanh nhân có nhiều đóng góp thiết thực cho chương trình. Trên suốt chặng đường dài Đỗ…

Tổng kết và tri ân các tổ chức, doanh nhân có nhiều đóng góp thiết thực cho chương trình. Trên suốt chặng đường dài Đỗ Trùng Dương hành động vì xã hội.


https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/90100


https://yolotheme.com/forums/users/mimishippo/

https://www.smartmenus.org/forums/users/mimishippo/

https://git.l3s.uni-hannover.de/snippets/966

https://source.joinmastodon.org/snippets/140

https://github.com/dotrungduong/doanh-nhan-do-trung-duong/wiki/cong-hien-cho-xa-hoi

https://github.com/dotrungduong/tieu-su/wiki/do-trung-duong-la-ai

https://github.com/dotrungduong/su-kien/wiki/do-trung-duong-2030

https://github.com/dotrungduong/du-an/wiki/do-trung-duong-dau-tu-du-an-ty-do

https://github.com/dotrungduong/su-nghiep/wiki/do-trung-duong-HBC-VCCI

https://twitter.com/dotrungduong/status/1181490944295624704

https://twitter.com/dotrungduong/status/1181509639415857153

https://twitter.com/dotrungduong/status/1181524061337223168

https://twitter.com/dotrungduong/status/1181541603044818944

https://twitter.com/dotrungduong/status/1181574119101517824


Kontakt:
Pełna nazwa:mimi shippo
Lokalizacja:VietNam, Vietnam