Nhận thông tin xổ số Hồ Chí Minh sai từ đài tổng hợp Trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu nơi đó cung cấp thông tin thoái lui…