Khách hàng rất dễ bị thu hút bằng hình ảnh hơn là chữ viết. Những hình ảnh mà bạn khi đăng tải phải đảm bảo có màu…