Thuộc tính người đăng ký Thủ tục đăng ký người phụ thuộc trừ gia cảnh bao gồm các bước sau: Bước 1: Người nộp thuế…

Thuộc tính người đăng ký

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc trừ gia cảnh bao gồm các bước sau:

Bước 1:

Người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký NPT cho doanh nghiệp thanh toán thu nhập. (Để làm căn cứ đăng ký thuế và tính giảm trừ cho người phụ thuộc).

Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc bao gồm:

  • Văn bản quyền đăng ký thuế cho NPT.
  • Khai báo NPT (Theo mẫu 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016 / TT-BTC);
  • Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Bước 2:

Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của NPT vào Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua doanh nghiệp chi trả thu nhập. Tờ khai theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Bước 3:

Doanh nghiệp nộp tờ khai đăng ký thuế, tờ khai đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Nộp qua:

  • Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  • Hoặc nộp trực tiếp bằng giấy.

Một số lưu ý khác về người phụ thuộc

Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (Lưu ý: mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác).

Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp số thuế mã hóa cho người phụ thuộc và được tạm dừng tính toán giảm trừ gim trừ grongnh m trong mmđ Đối với thuộc tính người dùng đã được đăng ký giảm trừ cảnh báo trước ngày này Thông tư có hiệu lực, thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh phù hợp. Xem thêm: https://ketoanmvb.com/tra-cuu-ma-so-thue-nguoi-phu-thuoc.html

Kontakt:
Pełna nazwa:Ke Toan MVB
Lokalizacja:Ha Noi, Vietnam
Strona WWW:http://ketoanmvb.com