Strata là một trong những trò chơi và một trong những trò chơi của họ. Tuy nhiên, điểm quan tàm là bóng của trận; Tối nay, xem…