Mỗi người sẽ có một mục tiêu của riêng họ, có những người nhắm đến thành công trong sự nghiệp ở một lĩnh vực cụ…