Uh-oh: bạn đã khiến cho điều gì đó ngu ngốc. Bạn vụng về đặt điện thoại của mình lên mép bàn cạnh một lớp nước,…