Nón bảo hiểm quảng cáo vươn đến tầm cao thế giới. Mọi người ai ai cũng thích cái đẹp không nững chỉnh chu về trang phục…