một không gian bếp tránh đôi khi mang thể phát triển thành 1 nguyên tố góp toàn bộ có thể cản trở bạn trong việc phấn đấu…