Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh làm nón bảo hiểm theo yêu cầu tại công ty Thắng Lợi mới hiểu được. 1 - Công ty Thắng Lợi…