"Gặp khó khăn như tin đồn Đỗ Trùng Dương lừa đảo thì doanh nghiệp nên làm thế nào?" "Gặp khó khăn thì nên tìm…