Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên…

Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên gọi nó là đầu báo cháy sprinkler. Tuy nhiên khái niệm đầu báo cháy sprinkler hoàn toàn không đúng. Vì sprinkler không có nhiệm vụ thông báo sự cháy, bộ phận cảm nhiệt được thiết kế để phục vụ mục đích tự động thông minh của sprinkler trong hệ thống chữa cháy.

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/14072/68052/dau-sprinkler-tyco

https://studiumfc.umontreal.ca/blog/index.php?userid=219308

https://source.joinmastodon.org/snippets/1256

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3607

https://catchthemes.com/support-forum/users/giakiet/

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1042906/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1036917/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1036850/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1036936/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1037128/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1037119/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1027862/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1029668/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1023232/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1023043/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:con daibang
Lokalizacja:nga, Poland