Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên…

Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên gọi nó là đầu báo cháy sprinkler.
Tuy nhiên khái niệm đầu báo cháy sprinkler hoàn toàn không đúng.


https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/catset

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51169/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/40373/Default.aspx

https://www.genesha.ru/forum/user/35479/

https://suneido.com/forums/users/conchuot/

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1001075/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1027862/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1025480/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1025175/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1029668/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1041786/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1043148/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1026533/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1029048/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1029432/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:con chuot
Lokalizacja:nga, Poland