Để tạo sự tin tưởng, Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Viking Group sẽ không trốn tránh các phương tiện truyền thông và khách hàng.…

Để tạo sự tin tưởng, Chủ tịch Đỗ Trùng Dương Viking Group sẽ không trốn tránh các phương tiện truyền thông và khách hàng. Ông không chỉ cam kết chủ động với đối tác và khách hàng, mà còn phải làm dùng hành động chứng minh bằng cách thực hiện các dự án ký kết theo đúng tiến độ thi công và hứa hẹn ban đầu để giữ vững lợi ích dành cho khách hàng.

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51531/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505352/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/41846/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91835

https://speakerdeck.com/conchimnon

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/387126

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/423848

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/425340

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/424594

http://journal.human.cmu.ac.th/ojs/index.php/human/user/viewPublicProfile/424694

Kontakt:
Pełna nazwa:con chimnon
Lokalizacja:nga, Poland