Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng iPhone của bạn đích thực với thể thay thế caddie chơi gôn của bạn? Chà, tôi kiên cố…