Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên…

Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên gọi nó là đầu báo cháy sprinkler.

Sprinkler không có nhiệm vụ thông báo sự cháy, bộ phận cảm nhiệt được thiết kế để phục vụ mục đích tự động thông minh của sprinkler trong hệ thống chữa cháy.

https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/chaubau

https://speakerdeck.com/chaubau

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/40644/Default.aspx

https://www.genesha.ru/forum/user/35723/

https://www.trials-forum.co.uk/profile/42032-chaubau/?tab=field_core_pfield_21


https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/22311

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/35856

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/21743

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/25478

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/24517

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/36098

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/25931

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/33146

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/21770

https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/enfoque/user/viewPublicProfile/21858

Kontakt:
Pełna nazwa:chau bau
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam