e-Sprawozdania finansowe - Jak nie pogubić się w gąszczu zmian przepisów w 2019 roku?

poniedziałek, 14 styczeń 19, 21:45

Nadchodzą kolejne zmiany dla nas Przedsiębiorców. Tym razem zmiany dotyczą sposobu przygotowywania i składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS.

Koniec ręcznego składania sprawozdań.

Zgodnie z nowymi przepisami dokument musi być sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeśli już znasz i wysyłasz pliki JPK, to e-Sprawozdania finansowe budową zbliżone są do plików JPK i zawierają ten sam zakres danych, które były dotychczas przekazywane w formie papierowych sprawozdań.

Chcesz łatwo wysyłać takie e-Sprawozdania?


W wysyłce może Ci pomóc program Comarch e-Sprawozdania w którym sporządzisz i przygotujesz do wysyłki sprawozdanie finansowe w wymaganym formacie XML. Nie musisz posiadać systemu Comarch ERP, by korzystać z programu do e-Sprawozdań. Domyślnie aplikacja integruje się ze wszystkimi systemami z rodziny Comarch ERP, ale możliwe jest także jej podłączenie do dowolnej bazy danych oraz źródła informacji


System do zarządzania wymaganą dokumentacją zapewni Ci:


  • mobilność - możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej – przy pomocy dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego;
  • możliwość przygotowania e-sprawozdania finansowego w oparciu o rok poprzedni;
  • sprawdzenie sprawozdania: systemy ERP sprawdzają poprawność wygenerowanego sprawozdania i natychmiast poinformują Cię o ewentualnych błędach;
  • będziesz mógł załączyć noty objaśniające, które stanowią element sprawozdania finansowego. Głównym celem ich sporządzania jest dostarczenie dodatkowych wyjaśnień i informacji nieujętych w Bilansie, Rachunku Zysków i Strat, Rachunku przepływów pieniężnych oraz Zestawieniu zmian w kapitale własnym.
  • oczywiście będziesz zgodny ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów;

Pamiętaj, że e-Sprawozdania muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez co najmniej jedną osobę fizyczną uprawnioną lub wchodzącą w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.A co na tym zyskujemy?


Podmioty wpisane do KRS nie będą musiały już przesyłać raportów do urzędów skarbowych, jak to miało miejsce obecnie. Przekazane elektroniczne sprawozdania finansowe z sądowego repozytorium automatycznie trafiają do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, który jest udostępniany dla urzędów skarbowych.


Co jeśli nie chcesz samemu wysyłać e-Sprawozdania?


Aplikacja Comarch e-Sprawozdania jest dostępna także dla Twojego biura rachunkowego!

Powiedz Twojej księgowej o takim rozwiązaniu. Pozwoli Ci to wysłać e-Sprawozdanie z pomocą Twojego Biura, które dodatkowo w aplikacji będzie mogło dodać nowe pozycje/linie do zestawień, przygotuje e-sprawozdania finansowe w oparciu o rok poprzedni i umożliwi stworzenie paczek sprawozdawczych.

Dzięki temu Twoje biuro rachunkowe będzie mogło w łatwy sposób tworzyć e-Sprawozdania finansowe oraz zarządzać całą dokumentacją sprawozdawczą we wszystkich firmach, które obsługujesz! Posiadając jedną licencję na Comarch e-Sprawozdania, możesz obsługiwać dowolną liczbę firm.

Komentarze