Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động. Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa…

Đầu sprinkler là vòi phun nước trong hệ thống chữa cháy tự động. Khi nhiệt độ của đám cháy đạt ngưỡng kích hoạt chữa cháy của bộ cảm biến nhiệt, sprinkler sẽ được kích hoạt để chữa cháy. Mỗi sprinkler sẽ thực hiện đồng thời hai chức năng vừa là cảm biến nhiệt, vừa là vòi phun nước. Đầu phun chữa cháy sprinkler được phân bố theo tuyến ống và số lượng được quy định trên một diện tích thiết kế.

https://www.drupalgovcon.org/user/75941

https://support.themecatcher.net/forums/users/angli

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111404/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=angli&blogentry_id=64442

https://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/Myprofile/tabid/749/UserId/512670/Default.aspx

https://encyclosphere.org/forums/profile/bangem

https://encyclosphere.org/forums/profile/tepidnesses

https://forum.cs-cart.com/user/135686-kenntnis/

https://forum.cs-cart.com/user/138966-kanamits/

https://forum.cs-cart.com/user/138983-prestes/

https://forum.cs-cart.com/user/140138-hoekmeet/

https://forum.cs-cart.com/user/140391-avvisiam/

https://forum.cs-cart.com/user/164412-louisnguyen/

https://forum.cs-cart.com/user/164600-tepidnesses/

https://forum.cs-cart.com/user/164702-subashik/

https://forum.cs-cart.com/user/164922-mandag/

https://forum.cs-cart.com/user/164938-chikohamu/

https://forum.cs-cart.com/user/166124-cheldine/

https://forum.webgispublisher.nl/community/profile/bangem/

https://forum.webgispublisher.nl/community/profile/louisnguyen/

https://forum.webgispublisher.nl/community/profile/tepidnesses/

https://git.l3s.uni-hannover.de/snippets/1271

https://git.l3s.uni-hannover.de/snippets/483

https://git.premiumoutlets.com.my/snippets/893

https://git.premiumoutlets.com.my/snippets/899

https://git.premiumoutlets.com.my/snippets/919

https://git.premiumoutlets.com.my/snippets/933

https://git.premiumoutlets.com.my/snippets/968

https://git.premiumoutlets.com.my/snippets/981

https://fullpresscoverage.com/community/profile/bangem/

https://git.sicom.gov.co/-/snippets/3782

https://git.sicom.gov.co/-/snippets/3880

https://git.tchncs.de/-/snippets/1011

https://git.tchncs.de/-/snippets/1027

https://git.tchncs.de/-/snippets/1056

https://git.tchncs.de/-/snippets/10944

https://git.tchncs.de/-/snippets/1104

https://git.tchncs.de/-/snippets/1164

https://git.tchncs.de/-/snippets/1190

https://git.tchncs.de/-/snippets/1272

https://git.tchncs.de/-/snippets/1714

https://git.tchncs.de/-/snippets/2535

https://git.tchncs.de/-/snippets/3440

https://git.tchncs.de/-/snippets/3441

https://git.tchncs.de/-/snippets/3458

https://git.tchncs.de/-/snippets/3459

https://git.tchncs.de/-/snippets/985

https://vestnikramn.spr-journal.ru/jour/user/viewPublicProfile/7100

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3020

https://gitlab.pagedmedia.org/snippets/8624

https://gitlab.pavlovia.org/snippets/704

https://gitlab.pavlovia.org/snippets/746

https://graphcommons.com/bangem

https://graphcommons.com/primrose

https://graphcommons.com/tepidnesses

Kontakt:
Pełna nazwa:ang li
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam