Hệ thống sprinkler (Sprinkler system) là hệ thống chữa cháy sử dụng vòi xả kín luôn ở chế độ thường trực, các vòi xả chỉ…

Hệ thống sprinkler (Sprinkler system) là hệ thống chữa cháy sử dụng vòi xả kín luôn ở chế độ thường trực, các vòi xả chỉ làm việc khi nhiệt độ môi trường tại đó đạt đến một giá trị kích hoạt nhất định. Vì vậy hệ thống sprinkler chỉ có khả năng chữa cháy theo điểm (chữa cháy cục bộ) trên một diện tích bảo vệ nhất định.

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=unexterna&blogentry_id=64374

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111371/Default.aspx

https://support.themecatcher.net/forums/users/anchu

https://www.drupalgovcon.org/user/75831

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/anchu/

http://revistaodontologica.colegiodentistas.org/index.php/revista/user/viewPublicProfile/35420

http://revistaodontologica.colegiodentistas.org/index.php/revista/user/viewPublicProfile/35632

http://revistaodontologica.colegiodentistas.org/index.php/revista/user/viewPublicProfile/36555

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/509967/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/509973/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510411/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510414/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510748/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/myprofile/tabid/749/userId/510826/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/userId/510910/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510948/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510971/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510972/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510985/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510987/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/511023/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/511391/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512523/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512524/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512550/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512557/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512631/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512633/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512681/Default.aspx

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512745/Default.aspx

http://rosalind.info/users/anschlussarten/

http://rosalind.info/users/anticombinati/

http://rosalind.info/users/arbiter/

http://rosalind.info/users/avvisiam/

http://rosalind.info/users/bangem/

http://rosalind.info/users/bbligano/

http://rosalind.info/users/entrepue/

http://rosalind.info/users/hoekmeet/

http://rosalind.info/users/kanamits/

http://rosalind.info/users/karkov/

http://rosalind.info/users/kenntnis/

http://rosalind.info/users/louisnguyen/

http://rosalind.info/users/prestes/

http://rosalind.info/users/primrose/

http://rosalind.info/users/punissables/

http://rosalind.info/users/tepidnesses/

http://rosalind.info/users/toevertrouwen/

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=147549

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=147682

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=148698

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=148946

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=149833

http://vedadate.com/member/blog_post_view.php?postId=150110

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110155/Default.aspx

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110676/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:an chu
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam