Bạn có phải là một trong những người sở hữu khuynh hướng vướng vào dây khi đang trò chuyện hoặc nghe giải trí trên iPhone…