Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 grudnia 2020, 16:20

Regulamin Ekademia.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego operatorem jest Majewski Business Consulting Piotr Majewski z siedzibą w Gdańsku ul. Łańcucka 12A/8, NIP 585-139-26-23, REGON 192790177.

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. MBC - Majewski Business Consulting Piotr Majewski - właściciel Platformy oraz operator kopii Platformy uruchomionych na zlecenie firm trzecich.
 2. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 3. Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 4. Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 5. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 6. Platforma - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.imple.com oraz jej kopie funkcjonujące pod innymi adresami umożliwiająca Organizatorom oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów i Usług, a Użytkownikom kupowanie ich i korzystanie z nich..
 7. Platforma Ekademia.pl - kopia Platformy dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.ekademia.pl uruchomiona w celu oferowania produktów i usług podmiotów zależnych i niezależnych od MBC. Dane podmiotu oferującego produkt znajdują się zawsze w formularzu zamówienia w przypadku płatnych produktów lub formularzu rejestracji w przypadku darmowych produktów.
 8. Użytkownik - osoba korzystająca z Platformy.
 9. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z MBC, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 10. Profil Użytkownika - standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 11. Organizator/Sprzedawca - Przedsiębiorca sprzedający poprzez Platformę lub Kopię Platformy dany produkt lub usługę i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie Użytkowników korzystających z tych produktów lub usług.
 12. Trener - osoba prywatna lub przedsiębiorca, którego produkty i usługi MBC sprzedaje na podstawie odrębnej umowy.
 13. Kurs / Produkt - produkt oferowany na Platformie - zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 14. System Płatności - podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu organizatora, z którego systemem zintegrowana jest Platforma i w którym Organizator posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. Podmiotami świadczącym obsługę płatności online jest są Blue Media S.A., PayU S.A. i PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A..

II. Korzystanie z Platformy

§ 3

 1. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny. Kursu z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności
 3. Złożenie zamówienia na Produkt odpłatny NIE zobowiązuje Użytkownika do jego opłacenia. Realizacja zamówienia następuje natychmiast po uzyskaniu przez Platformę z Systemu Płatności pozytywnej autoryzacji płatności. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie poprzez własne konto w Systemie Płatności zintegrowanym z Platformą. Użytkownik sam wybiera formę płatności z opcji udostępnionych przez Organizatora.
 4. Na platformie dostępne są następujące Formy płatności: przelewy bankowe, przelewy online, Blik, płatność z konta PayPal, karty płatnicze: (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro). Zakres Form Płatności dla konkretnego produktu może być węższy i zależy od Systemów Płatności zintegrowanych przez Organizatora.
 5. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów lub Trenerów danych kursów.
 6. wykreślone
 7. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
  1. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.
  2. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
  3. Pliki cookie zawierają najczęściej dane anonimowe lub Twój unikalny identyfikator - nadawany na czas sesji albo powiązany z Twoim kontem. W rzadkich przypadkach pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika. Zawartość plików cookie dostępna jest dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.
  4. Lista plików cookie powiązanych z danym komputerem i przeglądarką wraz z możliwością ich usunięcia znajduje się na stronie http://www.ekademia.pl/cookies.php

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów platformy (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 2. Niektóre darmowe kursy dopuszczają logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie - "Zaloguj jako gość".
 3. Składanie i opłacanie zamówień nie wymaga logowania.

III. Rejestracja na Platformie

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki Prywatności,
  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce internetowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.
 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. MBC zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 2. MBC zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów
 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

wykreślony

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników Platformy, wysyłając e-mail z adresu identycznego jak ten przypisany do jego konta na adres biuro@ekademia.pl lub jako wiadomość prywatna o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Ekademia.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych produktów i usług, które są dostarczane przez platformę.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania
  1. postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. Polityki Prywatności jeśli z użyciem Platformy pozyskuje dane osobowe,
  3. powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskieo i prawa europejskiego
  4. oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powninien informować MBC, o zmianach danych przekazanych MBC w trakcie rejestracji poprzez ich samodzielne zmodyfikowanie na platformie lub kontaktując się z MBC.

V. Zastrzeżenia prawne

§ 12

 1. MBC jako operator i właściciel platformy nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy przez osoby trzecie w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. MBC nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy, oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 13

 1. Mimo iż MBC nie modyfikuje treści umieszczanych na Platformie przez Użytkowników, MBC zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 2. MBC uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Wszystkie produkty Trenerów sprzedawane przez MBC, objęte są 30-dniową gwarancją satysfakcji albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. MBC będzie uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy skierowane bezpośrednio do MBC za pomocą listu poleconego wysłanego na adres MBC (liczy się data nadania), prywatnej wiadomości wysłanej w ramach systemu Ekademia.pl lub wiadomości e-mail wysłanej na biuro@ekademia.pl o ile MBC potwierdzi jej otrzymanie. Wiadomości e-mail, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni uważa się za niedostarczone. Zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni.
 4. Zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.
 5. Produkty sprzedawane przez Organizatorów innych niż MBC podlegają polityce zwrotów określonej każdorazowo w ofercie lub formularzu zamówienia danego produktu. Kontaktem do reklamacji jest numer telefonu Organizatora obowiązkowo publikowany w jego profilu, na formularzu zamówienia każdego jego Produktu, wewnątrz Produktu na Platformie oraz w e-mailu z potwierdzeniem opłaty za dany Produkt. Dodatkową formą kontaktu jest system prywatnych wiadomości udostępniony przez Platformę. W przypadku problemów Użytkownik może też poprosić o pomoc w kontakcie z Organizatorem Operatora Platformy: biuro@ekademia.pl
 6. Jeśli Organizator wyrazi na to zgodę, albo w odpowiedzi na żądanie zwrotu nie wskaże drogi sądowej rozstrzygnięcia ew. sporu, Konsument może skorzystać z platformy do internetowego rozstrzygania sporów
 7. Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem MBC, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

§ 15

 1. MBC nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą MBC w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. MBC nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu lub własnych lub cudzych danych osobowych niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 16

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 2. Trener lub Organizator tworząca kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za treść oraz musi być jej właścicielem w sensie prawa autorskiego. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

§ 17

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody MBC lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Przetwarzanie i Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Przesyłanie poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego, Zamówienia lub rozpoczęcie korzystania z Platformy wymaga akceptacji Polityki Prywatności.
 2. Tożsamość administratora danych osobowych, zasady i cele przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
 3. Zasady opisane w Polityce Prywatności lub bardziej restrykcyjne obowiązują wszystkich Użytkowników, którzy pozyskują dane osobowe innych Użytkowników w rezultacie korzystania z Platformy.
 4. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na adres e-mail a na stronie https://s.imple.pl zablokować otrzymywanie wiadomości SMS.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia samodzielnie po zalogowaniu oraz na prośbę wysłaną poprzez:
  1. system wewnętrznych wiadomości z konta, którego dane dotyczą
  2. email powiązany z kontem, którego dane dotyczą
  3. smsem lub telefonicznie z numeru telefonu powiązanego z kontem
  4. w inny sposób pod warunkiem potwierdzenia swojej tożsamości

§ 19

 1. Dodając Użytkownika do kontaktów lub wypełniając formularz subskrypcji na Platformie, Użytkownik zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych w postaci adresu imienia i nazwiska oraz adresu e-mail temu Użytkownikowi.
 2. Składając zamówienie na odpłatny Produkt lub zapisując się na darmowy Produkt, Użytkownik zezwala MBC na przekazanie imienia, nazwiska, adresu e-mail i wszystkich pozostałych danych osobowych podanych w formularzu zamówienia, Organizatorowi oraz Trenerowi danego Produktu w celu realizacji zamówienia.
 3. MBC nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub Trenera nie będących równocześnie MBC, ale reaguje na wszelkie zgłoszenia naruszania prywatności Użytkowników.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 20

 1. Mimo iż MBC dokłada w tym celu wszelkich starań, MBC nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. MBC nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od MBC, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku MBC nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie im zgodne z Polityką Prywatności informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej lub z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 22

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez MBC będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników.

§ 23

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody MBC.

§ 24

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 25

Wykreślone.

§ 26

MBC może zawierać z Organizatorami i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego Regulaminu.