sw

Forma: schemat pdf

Jest to schematyczne przedstawienie tego co najważniejsze, czyli co należy robić i w jakich terminach od pierwszego dnia powstania niezapłaconej należności, aż do jej zapłaty lub skierowania sprawy do postępowania sądowego.

Krok po kroku pokazane są tu czynności jakie musisz podjąć oraz w jakim terminie, aby w maksymalny sposób wywierać presję na dłużniku w celu skutecznego odzyskania należności.

Poznasz gotowe do zastosowania procedury, jakie musisz wdrożyć od momentu powstania długu do chwili otrzymania zapłaty.

Schemat przygotowany przez detektywa Roberta Rebizanta - Licen­cjo­no­wany pry­watny detek­tyw spe­cja­li­zu­jący się w śledz­twach gospo­dar­czych oraz tre­ner szko­leń z zakresu win­dy­ka­cji,
prawa, bez­pie­czeń­stwa biz­nesu, mani­pu­la­cji jak rów­nież spe­cja­li­stycz­nych szko­leń z zakresu kontr­ob­ser­wa­cji i kontr­in­wi­gi­la­cji prze­zna­czo­nych dla agen­tów ochrony VIP (Close Pro­tec­tion).

To zarazem doradca i kon­sul­tant, pro­wa­dził wiele trud­nych nego­cja­cji biz­ne­so­wych pomię­dzy fir­mami zna­nymi z pierw­szych stron gazet.

Wła­ści­ciel Biura Prawno — Detek­ty­wi­stycz­nego SATOR.

Od lat zawo­dowo zwią­zany z win­dy­ka­cją. Prze­szedł prak­tycz­nie wszyst­kie etapy
win­dy­ka­cji od call cen­ter, aż po czu­wa­nie nad należ­no­ściami i bez­pie­czeń­stwem
hol­dingu spółek kapi­ta­ło­wych.

Podsumowanie:

Moduł IV to windykacja dla leniwych. Kontrahent zalega Ci z płatnością. Nie masz czasu na analizę tego co powinieneś zrobić, ale potrzebujesz gotówki.

Ze schematu dowiesz się co musisz zrobić w pierwszej kolejności oraz jakie czynności podjąć w kolejnych dniach.

Będąc w posiadaniu schematu, z dokładnością co do dnia będziesz wiedział co robić z niezapłaconą płatnością

Dzięki poradnikowi będziesz wiedzieć co, kiedy i jak robić, aby skutecznie odzyskać należność zaraz po upływie temrinu płatności

Pobierz aby szybko reagować.

UWAGA!

Poradnik ,,Ściąga windykatora – przykładowy schemat procesu windykacyjnego'' jest integralną częścią kursu ,,Nowoczesne odzyskiwanie należności''.

Wszystkie moduły systemu wzajemnie się uzupełniają stanowiąc logiczną całość

Zapisy wstrzymane

© 2007-2019 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle