img

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Podstawowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący ochrony środowiska:

  • do 28 lutego - raport KOBIZE za rok poprzedni
  • do 15 marca - zbiorcze zestawienie danych o ilościach wytworzonych odpadów za rok poprzedni
  • do 31 marca - sprawozdanie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za rok poprzedni
  • do 31 marca - sprawozdania w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi za rok poprzedni

Na podstawie poradnika ustalisz:

  • Właściwość organu, czyli urząd, do którego należy się zwrócić w razie powstania obowiązku związanego z załatwieniem danej sprawy administracyjnej z zakresu ochrony środowiska;
  • Czy potrzebujesz pozwolenia związane z wytwarzaniem odpadów dotyczącą eksploatacji instalacji?
  • Jak zgodnie z obowiązującymi przepisami poprawnie sklasyfikować odpad?
  • Czy odpad jest niebezpieczny i co to oznacza?
  • Jak postępować z odpadami zgodnie z hierarchią obowiązujących działań?
  • Jakie są zasady ewidencji wytworzonych odpadów oraz na czym polega sprawozdawczość z tym związana?
  • Obowiązki w zakresie przekazywania odpadów – schemat postępowania;
  • Czy dotyczy Cię obowiązek uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów do powietrza oraz jak i kiedy uzyskać pozwolenia emisyjne?
  • Jakie są zasady postępowania w przypadku powstania obowiązku związanego z opakowaniami?
  • Kiedy i na czym polega sprawozdawczość opakowaniowa?
  • Jakie masz obowiązki dotyczące odprowadzania ścieków przemysłowych, czyli kiedy i jak uzyskać pozwolenia wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej?

Kogo dotyczą przepisy - Jakie ciążą na Tobie obowiązki w zależności w jakiej branży działasz

za darmo

Lista udostępnionych aktów prawnych związanych z Ochroną Środowiska

  • Rozporządzenie Ministara Środowiska z grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień€ž danych o odpadach
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadółw opakowaniowych i poużytkowych
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

W poradniku znajdziesz wiele przykładów z życia, dzięki którym będziesz mógł bardziej dopasować obowiązki związane z ochroną środowiska do swoich potrzeb.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

1. Ustalenie ogólnej właściwości organu z zakresu spraw ochrony środowiska

2. Gospodarka odpadami

  • 2.1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (w związku z eksploatacją instalacji)
  • 2.2. Klasyfikacja odpadów
  • 2.3. Ustalenie czy odpad jest niebezpieczny
  • 2.4. Postępowanie z odpadami (hierarchia działań)
  • 2.5. Ewidencjonowanie wytworzonych odpadów
  • 2.6. Przekazywanie odpadów

3. Pozwolenia emisyjne (na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza)

4. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

5. Postępowanie w przypadku powstania obowiązku związanego z opakowaniami

6. Sprawozdawczość opakowaniowa

7. Pozwolenia wodnoprawne w zakresie gospodarki ściekowej

Załączniki:

  • Wzór umowy z pracownikiem dotycząca przekazania odpadów;
  • Zawiadomienie do Marszałka Województwa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej;
  • Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;

Schematy postępowania zawarte w poradniku:

1. Właściwość organów z zakresu spraw ochrony środowiska;

2. Pozwolenia związane z gospodarką odpadami;

3. Klasyfikacja odpadów;

4. Ustalenie czy odpad jest niebezpieczny;

5. Postępowanie z odpadami;

6. Ewidencja i sprawozdawczość;

7. Przekazywanie odpadów;

8. Pozwolenia emisyjne;

9. Postępowanie w przypadku powstania obowiązku związanego z opakowaniami;

10. Pozwolenia wodnoprawne wydawane w związku z ściekami przemysłowymi.

za darmo
Zapisy wstrzymane

© 2007-2019 Ekademia.pl | Polityka Prywatności | Regulamin


Produkty i Szkolenia Online

Nie jesteś zalogowany(a) Zaloguj się Utwórz konto


forked from Moodle